نمایش دادن همه 2 نتیجه

فیزیوپاتولوژی و بیماری های جراحی

169,000 تومان
تألیف و گردآوري: ساجده تاجري پریسا قهرناروئی مهدیه زینلیمقدم سید امیرحسام خوشرو ویراستار علمی: فرهاد گرگیچ توتازهی تعداد صفحات :229 سال چاپ:1401

فیزیوپاتولوژي و بیماري هاي داخلی

169,000 تومان
تألیف و گردآوري: پریسا قهرناروئی سلما ابراهیمی شاه آبادي مهدیه کیانی سید امیرحسام خوشرو ویراستار علمی: یگانه کندري تعداد صفحه :134 سال چاپ :1401