نمایش دادن همه 6 نتیجه

TNT بهداشت عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی و نکات کلیدی)

439,000 تومان
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮاﻻت ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪيﺷﺪه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ (Ph.D) ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ ﺗﺄﻟﯿــﻒ و ﮔــﺮدآوري: ﻓﺎﺿﻠﻪ ﻫﻤﺘﯽ رﺗﺒﻪ 8 ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮمﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﻋﺰﻣﯽﻧﺎﺋﯽ رﺗﺒﻪ 11 ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮمﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان ﻫﺎدي ﻧﻮروزي رﺗﺒﻪ 7 ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮمﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان

KEY BOOK بانک جامع سوالات بهداشت عمومی

تماس بگیرید
کتاب پیش رو حاوی سوالات بهداشت عمومی از سال 1380 تا سال 1392 به همراه پاسخ تشریحی و نکات مروری

اصول و کلیات خدمات بهداشتی

110,000 تومان
هدف کتاب “اصول و کلیات خدمات بهداشتی”، آشنایی دانشجویان با اجزای خدمات بهداشتی، ساختار ارائه این خدمات و نظام خدمات

بهداشت حرفه ای

140,000 تومان
اثر پیش رو منبعی مناسب برای واحد درسی”اصول و کلیات بهداشت حرفه ای” است. اغلب منابع مربوط به این واحد

مرور آزمون ERS ارشد و استخدامی بهداشت عمومی دکتر خدادوست

680,000 تومان
ویرایش اول کتاب حاضر با عنوان بانک آزمون طبقه‌بندی شده کارشناسی ارشد بهداشت عمومی تالیف دکتر محمود خدادوست با توجه