نمایش دادن همه 4 نتیجه

اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای

56,000 تومان
اخلاق حرفه ای همان کیفیت و حالات نفسانی هستند که افراد شاغل در یک حرفه بایستی آنها را رعایت نمایند.

اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای

98,000 تومان
اخلاق حرفه ای همان کیفیت و حالات نفسانی هستند که افراد شاغل در یک حرفه بایستی آنها را رعایت نمایند.

اخلاق حرفه ای درهوشبری و اتاق عمل

135,000 تومان
در کتاب “اخلاق حرفه ای در هوشبری و اتاق عمل” موضوعات مطرح در اخلاق اسلامی، اخلاق پزشکی، استانداردهای ارایه خدمات، خصوصیات

اخلاق و اخلاق حرفه ای برای مشاغل

55,900 تومان
اخلاق حرفه ای همان کیفیت و حالات نفسانی هستند که افراد شاغل در یک حرفه بایستی آنها را رعایت نمایند.